Saturday, July 9, 2011

ಕಡಲತೀರದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ ಹೀಗೆ...
ನಡೆ ಮುಂದೆ ನನ ಕಂದ
ನಲಿವಿನೊಲ್ಮೆಯ ಮಗುವೆ
ಹಿಡಿದು ಕೈ ನಡೆಸೆನ್ನ
ಈ ಜಗದ ನಡುವೆ


ನೀ ಹುಟ್ಟಿದಂದೆ ನಾ ಪಡೆದೆ ಹೊಸ ಜನುಮ
ಮರುಹುಟ್ಟೆನಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ
ನಿಜದ ಸುಖವರಿಯಲು, ಕಲಿಯಲು, ಕಲಿಸಲು
ನೀ ಬಂದೆ ನನ ಬಾಳ ಕಾಣ್ಕೆಯಾಗಿ


ಅದೋ ನೋಡಲ್ಲಿ ದೂರದಾ ಗಗನ ಖಗ
ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಏರು ನೀ ಎತ್ತರಕೆ ಅದರಂತೆ
ಇತಿಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲೆಗಳ ಸವಾಲಂತೆ
ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳ ಮೀರುವಂತೆ


ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನಾ ಎಂದು ಜೀವನದಿ
ಸಾಗುತಿರು ನೀ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷದಿ
ಸುಗಮವಾಗಲಿ ನಿನಗೆ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ
ಹೊಳೆಯಲಿ ಬಾಳ್ಬೆಳಕು ಈ ಕಡಲಂತೆ ವಿಸ್ತಾರದಿ


ಅರಳಲಿ ಹೀಗೆಯೇ ಈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗ
ಮಾಸದಿರಲೆಂದಿಗೂ ಆ ಮುಗ್ಧ ತುಂಬು ನಗೆ
ಬಳಿಸುಳಿಯದಿರಲಿ ಬವಣೆಗಳೆಂದಿಗೂ
ಇದೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರೈಕೆ ನಿನಗೆ


Monday, June 13, 2011

I, hubby and Mitch Albom!

It was late at night the other day, when I was half asleep. The typical loud voice of my husband woke me up and said, “It isn’t sufficient if you just have interest to read, you must read too!” So true, but it amuses me when ever he gets sarcastic. Hence pretended to continue sleeping to listen to more of such comments! He didn’t utter any such comments instead he started reading few interesting lines from some book. The most thought provoking lines on life; the practicalities, subtleties and the problems of life! Well good for him, I woke up and asked the name of the book, the chosen lines from them were of my favorite topic of course! Its called “Tuesdays with Morrie” written by Mitch Albom and I should be thanking him for getting me introduced to a truly amazing book.


It’s a running bestseller and an inspirational book that profusely touches the mind and hearts of the reader. After giving it a read, you will be imbibed with varied thoughts with which I can say that you start viewing and analyzing things with more diligence and responsibility.


Not that Mitch talks something very ‘new’ in the book. He talks about ‘life’ in which all of us are into a graduation now. However he generates the text and the context for the abstract thoughts that was always floating in our minds. An interesting outlet and the remarkable definitions for various genres of life such as love, marriage, death, culture, values, age, fear, relationships and many more.


It is a small book with not more than 200 pages. Has a simple story with not much of a plot series like the habitual novels. It’s a story of a professor who is suffering from a deadly disease and his struggle between life and death. The professor Morrie is an experienced intellectual personality who always tries to motivate his students. Like much of his admirer students, Mitch is fascinated by the conduct of this professor and one fine day it comes to his knowledge that his favorite professor is suffering from a fatal disease. Eventually, he visits his professor every Tuesday to discuss substantial issues about the genesis, death and about the large midsection of these two entities. And hence, it is named as ‘Tuesdays with Morrie’.


Each Tuesday meeting is a delightful desert of thoughts on various topics. The very serious pathos of life is finely wrapped with mild conversational humor to give the reader a lighter tone in reading. Its all about their conversation. Mitch’s jittering judgments upon various situations of life and Morrie’s interesting contradictory statements on them attracts the readers’ attention allowing them to submerge in deep solemn thoughts.


In between these thoughtful notes, we also come across the psychological growth and developments of Mitch from an amateur layman to a matured intellectual who grows with the intensification of professor’s illness.


This silent narration of Mitch’s growth along with the conversational contemplations of Mitch and the Professor makes one dwell into an outlook that frames his/her own life in a new perspective.


The book is beautifully summed up by Ruth Jadodzinski who says:‘Morrie left a wonderful legacy--- reminding us gently and persistently what is really important in life’


Following are some of the interesting lines from the book:
 • "Life is a series of pulls back and forth. You want to do one thing, but you are bound to do something else."


 • "Forgive yourself before you die. Then forgive others."


 • "Love each other or die."


 • "...if you are ever going to have other people trust you, you must feel that you can trust them, too--even when you're in the dark."


 • "...the truth is...if you accept that you can die at any time--then you might not be as ambitious as you are."


 • "If you don't have the support and love and caring and concern that you get from a family, you don't have much at all. Love is so supremely important."


 • "Don't cling to things, because everything is impermanent."


 • "When you learn how to die, you learn how to live."


 • "Aging is not just decay...It's growth."


 • "Money is not a substitute for tenderness, and power is not a substitute for tenderness."


 • "I've learned this much about marriage. You get tested. You find out who you are, who the other person is, and how you accommodate or don't."


 • "What's wrong with being number two?"


 • "Death ends a life, not a relationship."


 • "There is no formula to relationships. They have to be negotiated in loving ways, with room for both parties, what they want and what they need, what they can do and what their life is like."

Wednesday, June 8, 2011

The way!The vision is too far away
My eyes are clogged its way
Too busy in forecast am I
The reach is still a stray


Clasp my hands with tenderness
Embrace me with a hug of confidence
Stimulate me with the warmth of motivation
Boost me with a keen acceleration


Wish me wholeheartedly
Advice me lovingly
Move with me slenderly
Afford your company completely


It’s a stiff way out there
Heave out the panic in me here
Tune a desire of win over
And, make me climb the stair!


Wednesday, June 1, 2011

Hide n Seek!
Deep in the dark woods
Burning is the intense blaze
Invincible is the quest
To route the same spirit

Can glimpse a shaft of light
A peep of the glimmer
Of fervor and of desire
That swells the thirst of quest

Now, the yearning is deep rooted
To unearth the shadow
And brew out the glow
That is full of colors and radiance

Let me embark on this expedition
Of the conquest over my quest
And snatch out the light
That ignites from within

Friday, February 11, 2011

ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋ ಗೆಳೆಯಾ..."ಹೇಗಿದ್ದೀ?"
"ಚೆನ್ನಾಗಿರುವೆ"
"ಮತ್ತೇನು?"...
ಮತ್ತೇನೆಂದೆಯಾ ಗೆಳೆಯಾ!
ನೂರಾರಿವೆ ಮಾತು ಮನದಾಳದಲಿ
ವರುಷಗಳಿಂದ ಕನವರಿಸಿ ಹಡೆದದ್ದು
ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟದ್ದು, ನೆನೆದದ್ದು, ಮರೆತದ್ದು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿದಾಗ ತೇಲಿ ಬಂದದ್ದು
ಅಯ್ಯೋ! ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೀಗಿದ್ದೆನೆ ಎಂದು ನಕ್ಕದ್ದು
ಮುಗ್ಧತೆಯ ಸುಖ ಉಂಡದ್ದು
ಹೀಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು, ಮತ್ತಷ್ಟು, ಸಾಕಷ್ಟು...
ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದದ್ದಿಷ್ಟು
"ಏನಿಲ್ಲ...ಊಟವಾಯಿತೇ?"
"ಹುಂ"
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ!
ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಂಶವಾದ ಬದುಕಿನ
ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಮಗ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನದು
ನೀನಂತೂ ನಗುತ್ತೀ, ಇವಳ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ
ಒಂಥರಾ ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದು...
ಹೇಗೋ ತಿಳಿಹೇಳಲಿ ನಿನಗೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲ "ಮತ್ತೇನುಗಳನ್ನ"...
ಇದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದದ್ದು
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದೇಶ
"ಹಲೋ ಹೌ ಆರ್ ಯು"
ನೋಡಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಗೆ ನಕ್ಕೆ!..
ನಿನ್ನ ಮೌನ ಸಂಭಾಷಣೆ
ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು
ಅರಿಯಲು, ಅದಕನುವಾಗಲು
ನಿನ್ನ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸೋ ಗೆಳೆಯಾ...
"ಫೈನ್" ಎಂದು ಮಾರುತ್ತರಿಸಿದೆ!

Saturday, January 22, 2011

Such is life...The trick is fore grounded
sooner than you comprehend
the hardcore realities of existence!

The flavours sway and the moods vary
Combatant becomes the timid
and the evader gets the finest fruit!

The struggles surface big
the solutions too, wrap quick
It’s a congenial win and lose risk!

Its the life of everyone of us
the beautiful and the barbaric…yes
such is the stunning zeal of life!

Wednesday, January 5, 2011

The naive influence!


Its not a folly that elders quote the quotes with great experience and also the fact that we often quote these quotes and understand but seldom actually experience them on our own! One of such enlightenment occurred to me by a very…I should say ‘non significant’ personality today. The quote I recollected when I happened to experience this incident is a very simple quote which we all know. It is none other than “Ignorance is bliss”. Don’t we all know this? Yes! It’s the same one. But what made me actually ‘realize’ this?! Well let me share it.

By chance or by choice, various colours of life are attracting me these days. The colours do include bright-happy, d
ark and gloomy ones. Good or bad, they are simply thought provoking out of which some are timely, some unwanted and some speculative! Well, before I get into the other details, let me talk about this person called “Nagaraja”, the office boy at my organization. Nagaraja is an unknown, unnoticed and neglected person who hardly is visible and always busy with petty chores at office. A person to whom generally people call with a “hiss” and he attends them with concern and get their works done silently. Fortunately or unfortunately, neither did I care to know his name till date. However, today I had a little work and wanted “that” guy. It was then I realized that I hadn’t even bothered to know his name!

Luckily I saw him pass by and asked my colleague to call him. He called him with that ‘hiss’ sound which I liked least. He came to us with a smile. He had dressed in a clean uniform and looked neat with oiled and combed hair. His innocent smile and the confidence in his eyes was actually like a mockery at us who were all tensed with many things in mind. What captured my eyes as soon as he entered our cabin was his watch. People started starring at it and mockingly grinned at each other. It was a dark green coloured, plastic, ring like watch in which the ‘time’ can hardly be seen and which confronted with our professional timings and mannerisms both physically and psychologically. It was a lame watch which is sold at footpath that too for children’s play.

Thinking about his ‘time’ less watch made me feel happy for his tensionless and peaceful life. His smile and his interesting watch made me start a conversation with him. I ask
ed him “what is your name?” with a blush he said “Nagaraja madam”. The all curious me, tried to intrigue about his watch and asked him, “nice watch nagaraja, where did you buy?”. To my surprise, he started blushing so much and his face sparkled with bright smile. He could not meet his eyes with mine. I was like “hello, what is going on! What is so special about that watch!” I asked him again, “What nagaraja, did anyone give you that watch?”, his blushing became more and with great difficulty he nodded saying “yes madam”. Well, his innocent blush, his spark in the eyes and bright smile in the face made me understand the story behind. It was actually a gift that he got from his beloved!

The amount of shyness he portrayed in his face and his happiness substantiated his sincere love towards his lady. His smile was so contagious that I almost forgot all my work and tension and a happy aura started filling around. I gave some files to him and asked him to place them in the destination for which he nodded with a smile again and left quickly.

What intrigued me and enlightened me at the same time was his innocence and love for his girl. He is an office boy with a petty salary, he doesn’t know how difficult it is to survive a family within this metropolitan city. He is too childish to gain even the materialistic ‘knowledge’ about lot many things in life. How hard can life treat him! But he doesn’t care about any of these things or in other words he is not even aware of them. He is in love, the pure and innocent form of love which many of us seize to even notice in life!

Well, he is at a loss on many things, starting from the knowledge, power, education, sophistication, money and more. Loss is a loss which I do not deny, whatever it is, he is so happy and contented in life! For a moment I felt ashamed on myself or I should say on ourselves, the so called ‘educated’ and ‘sophisticated’ people. The more we have, the more we gain, the more we crib about things around. It can be anything, I am generalizing today’s generation which is so busy running around multiple things and harsh about achieving ‘goals’ as what we call it, that we forget the delicacies, the intimacies of human relations.

The sophisticated scrutiny stretches to the point on analyzing too many things even while choosing a life partner or any other intimate relationships, which opposes to Nagaraja’s relationship that is beyond all these analysis and calculations. It is just pure love, a delicate love that surpasses the tensed area which I call the ‘urbane culture’. The love which is beyond all the calculations, a pure form of love which retains a naïve, capturing blush, happy feeling and that’s all!

The relationships and the amount of love generated by it is the reality attaining which can take us to reach the divinity. As Sri Sri Ravishankar quotes;

“’Perfection’ is availability of the Divine Love deep within us, of the wholeness of Love deep within us — undying, unshakeable, ever-growing Love deep within us”.


It was evident that, its not only about love but be it any issue in his life, Nagaraja would easily pass that phase without worrying too much on it. A pure love, the innocent happiness and a significant confidence to lead any situation smoothly in life, what else does one require to attain the sublime state?! This is what we learn by great saints, which we realize after reading and knowing a lot! But here is a man who is ‘unaware’ of any such knowledge around him and still leading the similar life that is close to supreme happiness?! This is where I felt, alas, yes, ignorance is bliss! Hmmm! I then came back to my regular office work, though I ‘passed a lot of time’ thinking about this person Nagaraja!

But of course! It is not easy as said, and I didn’t mean that all of us should stop gaining knowledge, or not be focused to achieve our goals and start living like Nagaraja, no! But, what I realized from him was, when such a person without any sorts of materialistic and intellectual belongings can lead a happy life. Why do we, who are moderately a step ahead in all respects when compared to him, analyze so much and crib or feel conceited about issues in life. As Sri Sri says;“Life is nothing to be very serious about. Life is a ball in your hands to play with. Don’t hold on to the ball”.
Life is precious and blissful and we just need to explore it. We need to learn few, give few, compromise few and most importantly spread happiness by winning the life as it comes!

Well not bad! Nagaraja encouraged me to scrap so many lines! I am not sure how far I am right on this thought, do correct me if I am wrong. This did help me for sure and I hope it does for my friends too and with the same intent I planned to write this note! A note dedicated to Nagaraja, the happy, unnoticed, uncanny guy!